Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is voor ons: het bieden van wonen, welzijn, zorg en behandeling in een veilige omgeving door gekwalificeerde medewerkers. De zorg moet aansluiten bij uw wensen en behoeftes. Waarbij u kunt aangeven wat u belangrijk vindt en of u zich daar prettig bij voelt. Alles wat wij doen is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg.

 

Kwaliteitsverslag

Door middel van een kwaliteitsverslag geven wij u een kijkje in de keuken om te laten zien hoe wij bij Liberein elke dag hard werken om datgene te doen wat nodig is om onze cliënten een gelukkig gevoel te geven. Lees hier het complete verslag over 2018.

 

Cliënttevredenheid

Cliënten van Liberein geven goede rapportcijfers over de kwaliteit van zorg. De resultaten en opmerkingen van cliënten en naasten gebruiken wij bij het verder verbeteren van onze zorg en dienstverlening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor een nadere toelichting.

 

Hoe weten wij of u tevreden bent?

Bij de start van uw zorg wordt samen met u een zorgplan opgesteld. Hierbij kan uiteraard ook een mantelzorger betrokken worden. Samen kijken we naar mogelijkheden en risico’s in relatie tot uw gezondheid en welzijn. De arts, verzorgenden en andere behandelaars zijn hierbij betrokken. Regelmatig praten we met u over de uitvoering van het zorgplan. Als u iets wilt veranderen, stellen we het zorgplan bij. We nodigen u uit om uw mening met ons te delen over uw zorg en behandeling, wonen en welzijn. Uw mening en ervaring is voor ons een mogelijkheid om te leren en onszelf te verbeteren.

 

Het meten van kwaliteit

Om continu te voldoen aan de kwaliteitseisen, worden Liberein en de medewerkers regelmatig getoetst:

  • De deskundigheid van de medewerker wordt jaarlijks getoetst. Zo nodig krijgt de medewerker bijscholing. De meeste medewerkers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de beroepsgroep.
  • Uw persoonlijk verzorgende bewaakt uw zorgplan in afstemming met u en andere betrokkenen.
  • Door interne controles toetsen we of de risico’s in het wonen, welzijn, zorg en behandeling voor u voldoende geborgd zijn.
  • De cliënttevredenheid meten we door deel te nemen aan een landelijke cliëntenraadpleging. De resultaten hiervan vergelijken wij met regionale en landelijke gelijksoortige organisaties.
  • Extern laten we ons toetsen voor het behouden van het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Sinds 2006 zijn we HKZ-gecertificeerd.
  • Halfjaarlijks meten we bij u de risico’s op zorgproblemen door bijvoorbeeld vallen, ondervoeding en medicijngebruik. We krijgen hierdoor inzicht in de kwaliteit van de zorg en zo kunnen we samen met u de gewenste zorgafspraken maken.

 

Waardeer ons op ZorgkaartNederland

Cliënten, mantelzorgers en familie kunnen zelf altijd de zorg waarderen op www.zorgkaartnederland.nl. Via de website van ZorgkaartNederland kunnen wij laten zien hoe de organisatie en de verschillende locaties worden gewaardeerd.

 

Kwaliteitskader en personeelssamenstelling


Doen wat nodig is

Landelijk vindt er een discussie plaats of er voorschrijvende normen moeten worden bepaald voor de personeelssamenstelling van verpleeghuizen. Liberein is van mening dat een voorschrijvende personeelssamenstelling niet nodig is als we op basis van de cliëntvraag en onze professionaliteit doen wat nodig is om goede zorg te leveren. Cliënt- en wijkteams hebben zelf het beste inzicht in de cliënten en de actuele zorgvraag en maken op basis daarvan hun rooster.  Dit kan per maand, week, maar ook per dag verschillen. Soms zijn er extra of andere handen nodig vanwege intensieve zorgmomenten, complexe zorgvragen of speciale activiteiten. Maar soms kan het ook met minder.  Op voorhand vastleggen wat moet, gaat voorbij aan ‘doen wat nodig is’.

 

Tijdelijke norm

In het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is bepaald dat verpleeghuizen vooruitlopend op de uitkomsten van deze discussie in ieder geval moeten voldoen aan  tijdelijke normen die zijn opgenomen in het Kwaliteitskader. Verpleeghuizen zijn verplicht de personeelsgegevens op basis van deze normen te publiceren op haar website.

In deze bijlage treft u een uitleg op welke wijze Liberein voldoet aan de tijdelijke normen en hoe de personeelssamenstelling er per locatie en team uitziet.

 

Keurmerken en certificaten 

Liberein beschikt over een erkend kwaliteitsmanagementsysteem dat HKZ gecertificeerd is. Tevens beschikt de organisatie over certificaten t.a.v. Veilig voedsel en PDL.