Ethische Commissie

De bestuurders van Liberein achten het van essentieel belang dat het ethische gesprek een normaal onderdeel is van de bedrijfscultuur van de instelling. Dat gesprek kan overal plaatsvinden. Om het ethische gesprek te stimuleren en te voeden op de werkvloer, in overlegsituaties en in het verantwoording afleggen aan de omringende maatschappij, heeft de Raad van Bestuur van Liberein een ethiekcommissie ingesteld.

Het doel van deze commissie is het streven naar goede en verantwoorde zorg en dienstverlening.

De commissie realiseert haar doelstelling door het uitvoeren van de volgende taken

  • Een consultatieve taak: bij het zoeken naar oplossingen voor ethische problemen die zich bij de zorg voordoen.
  • Een beleidsadviserende taak: het gevraagd en ongevraagd leveren van een inhoudelijke bijdrage aan beleidsvorming ten aanzien van de zorg.
  • Een educatieve taak: het belichten, verhelderen en adviseren ten aanzien van ethische aspecten binnen Liberein.
  • Een toetsende taak (toetsen van richtlijnen en procedures die bij de zorg gewenst zijn en het toetsen van de ethische aspecten van bewonergebonden (experimenteel) onderzoek.). De toetsing vindt plaats op beleidsniveau.

De Ethische Commissie telt zo mogelijk ten minste één vertegenwoordiger uit de medische/paramedische, de verpleegkundige/verzorgende, de psychosociale disciplines, de geestelijke verzorging, het managementteam en cliënten op voordracht van de centrale cliëntenraad, met een maximum van tien personen.