Privacy

Uw privacy is belangrijk. Ook voor ons. Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het privacyreglement van Liberein.

De wet
Het privacyreglement van Liberein is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt.

Persoonsgegevens en privacy
Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening en voor de financiering van deze zorgverlening worden vastgelegd. Er worden gegevens vastgelegd die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening, de administratieve en/of financiële afhandeling hebben toegang tot de gegevens. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegde personen of instanties er geen toegang toe hebben.

Vanzelfsprekend moeten alle medewerkers en vrijwilligers die tijdens hun werk bij Liberein informatie krijgen over persoonsgegevens hier vertrouwelijk mee omgaan. Zij hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken die onze cliënten betreffen.

Liberein verstrekt niet zomaar gegevens aan anderen. Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Liberein kan ook informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Liberein is daarnaast verplicht om het Zorgkantoor en de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzage te geven in cliëntdossiers, wanneer zij daar bij een controlebezoek om vragen. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. Dat geldt ook voor het nemen en gebruiken van foto’s en video-opnamen.

Bewaartermijn en archivering
Cliëntgegevens worden digitaal of op papier bewaard gedurende de wettelijk geldende termijn van vijftien jaar, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren. Na vijftien jaar worden ze vernietigd. Voor het dossier van een onvrijwillig opgenomen cliënt (in het kader van de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, BOPZ) geldt een wettelijke bewaartermijn van vijf jaar na beëindiging van de opname.

Datalekken
Liberein heeft ook vastgelegd hoe er moet worden omgegaan met een datalek. Hiermee bedoelen we verlies of een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die ernstig nadelige gevolgen kan hebben voor uw privacy. Als er sprake is van een datalek vindt er altijd onderzoek plaats en wordt melding gedaan bij het landelijke meldloket datalekken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over privacy of datalekken, neemt u dan gerust contact op de afdeling Beleid & Kwaliteit van Liberein, te bereiken via ons algemene nummer 053-4826688.