a
Suggesties en klachten

Suggesties en klachten

Het zit in
vooruitgang.

Bij Liberein staat leren en verbeteren centraal. Liberein is dan ook continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Toch kan het voorkomen dat u zelf tips of suggesties voor ons heeft waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Hier staan wij uiteraard hiervoor open! U kunt deze kenbaar maken door dit formulier in te vullen.

Klachten.

Het kan voorkomen dat iets niet helemaal naar wens verloopt. Heeft u uw onvrede over de zorg of dienstverlening besproken bij de zorgverlener, leidinggevende of de betreffende afdeling, maar komt u er niet uit? Dan kunt u de klachtenfunctionaris, Annemieke Wolff, inschakelen.

Onze klachtenfunctionaris is goed in staat om samen met u de juiste contacten binnen Liberein te leggen, advies te geven of te bemiddelen.

Wie kan een klacht indienen?

1. Een klacht kan worden ingediend door een (ex)cliënt van Liberein of door een vertegenwoordiger van een (ex)cliënt, overeenkomstig de bepalingen daaromtrent in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet op het Mentorschap.

2. Klachten met betrekking tot de wet zorg en dwang kunnen ook worden ingediend door echtgenoot, partner, ouders, meerderjarige bloedverwanten voor zover deze geen wettelijke vertegenwoordigers zijn.

Waarover kan een klacht worden ingediend?

De klachtenregeling heeft betrekking op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door Liberein en haar medewerkers aan cliënten van Liberein. Klachten kunnen betrekking hebben op zowel besluiten, als gedragingen, handelingen en achterwege blijven van handelingen.Download ons klachtenbeleid
Regionale Klachtencommissie Twente.

In Twente is een Regionale Klachtencommissie opgericht, specifiek voor klachten rondom onvrijwillige zorg op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd) of algemene klachten op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Liberein is hierbij aangesloten. Hieronder leggen we uit waarom deze regionale commissie is opgericht en hoe u een klacht kun indienen.

Waarom is de Regionale Klachtencommissie Twente opgericht?

In 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet beschrijft onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zorgorganisaties zorg mogen toepassen waar u als cliënt niet mee instemt. Denk daarbij aan gedwongen toediening van medicatie of het beperken van het gebruik van de mobiele telefoon.

Vindt u dat de opgelegde onvrijwillige zorg onzorgvuldig of onjuist wordt toegepast? Dan kun je een klacht indienen. In de Wet zorg en dwang staat dat de klacht moet worden behandeld door een externe, onafhankelijke klachtencommissie. In Twente hebben acht zorginstellingen gezamenlijk besloten om een onafhankelijke klachtencommissie op te zetten. Cliënten die zorg ontvangen van de deelnemende zorgorganisaties kunnen hun klacht over onvrijwillige zorg bij deze klachtencommissie indienen. Landelijk is ook een Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) opgericht.

Werkwijze.

De Regionale Klachtencommissie werkt volgens een officieel vastgestelde werkwijze en is altijd onpartijdig.

· Dien de klacht schriftelijk (via de mail) in. Voeg bewijzen toe die de klacht onderbouwen.
· De klachtencommissie deelt aan de betreffende zorgorganisatie mee dat er een klacht is ingediend en vraagt om een schriftelijke reactie.
· Als alle stukken binnen zijn volgt er een zitting waarbij beide partijen aanwezig zijn en hun standpunt mogen toelichten.
· Soms komen de partijen tijdens deze zitting tot een gezamenlijke oplossing. Als dat niet het geval is, volgt er een officiële uitspraak door de Regionale Klachtencommissie. Beide partijen moeten zich hieraan houden.
· In alle gevallen wordt de gang van zaken, waaronder de klacht, de argumenten van beide partijen, de oplossing en/of de beslissing, opgenomen in een uitgebreide uitspraak.

De Regionale Klachtencommissie Twente bereiken

De Regionale Klachtencommissie Twente wordt ondersteund door een secretariaat en is te bereiken via secretariaat@regionaleklachtencommissietwente.nl of 088 430 4001.

Samenstelling.

De Regionale Klachtencommissie Twente bestaat uit vrijwilligers die belangstelling hebben voor de zorg. In de commissie zitten onder meer een orthopedagoog, een arts, een psycholoog, een jurist. Ook maken enkele verwanten van cliënten deel uit van de commissie. De leden zijn onafhankelijk van de aangesloten zorginstellingen en doen dit werk vooral uit maatschappelijke betrokkenheid.

Deelnemende organisaties.

Vanuit de gehandicaptenzorg zijn vier zorginstellingen aangesloten voor algemene klachten en voor klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd:

· Ambiq
· Aveleijn
· BrumBrum (alleen voor algemene klachten)
· De Twentse Zorgcentra

Vanuit de sector V&V zijn vijf zorginstellingen aangesloten voor klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd:

· De Posten
· Liberein
· Livio
· Zorgfederatie Oldenzaal
· Zorggroep Manna