a
Suggesties en klachten

Suggesties en klachten

Het zit in
vooruitgang.

Bij Liberein staat leren en verbeteren centraal. Liberein is dan ook continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Toch kan het voorkomen dat u zelf tips of suggesties voor ons heeft waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Hier staan wij uiteraard hiervoor open! U kunt deze kenbaar maken door dit formulier in te vullen.

Klachten.

Het kan voorkomen dat iets niet helemaal naar wens verloopt. Heeft u uw onvrede over de zorg of dienstverlening besproken bij de zorgverlener, leidinggevende of de betreffende afdeling, maar komt u er niet uit? Dan kunt u de klachtenfunctionaris, Annemieke Wolff, inschakelen.

Onze klachtenfunctionaris is goed in staat om samen met u de juiste contacten binnen Liberein te leggen, advies te geven of te bemiddelen.

Wie kan een klacht indienen?

1. Een klacht kan worden ingediend door een (ex)cliënt van Liberein of door een vertegenwoordiger van een (ex)cliënt, overeenkomstig de bepalingen daaromtrent in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet op het Mentorschap.

2. Klachten met betrekking tot de wet zorg en dwang kunnen ook worden ingediend door echtgenoot, partner, ouders, meerderjarige bloedverwanten voor zover deze geen wettelijke vertegenwoordigers zijn.

Waarover kan een klacht worden ingediend?

De klachtenregeling heeft betrekking op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door Liberein en haar medewerkers aan cliënten van Liberein. Klachten kunnen betrekking hebben op zowel besluiten, als gedragingen, handelingen en achterwege blijven van handelingen.

Download ons klachtenbeleid
Klachtenbehandeling van Wzd klachten

In 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet beschrijft onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zorgorganisaties zorg mogen toepassen waar u als cliënt niet mee instemt. Denk daarbij aan gedwongen toediening van medicatie of het beperken van het gebruik van de mobiele telefoon.

Vindt u dat de opgelegde onvrijwillige zorg onzorgvuldig of onjuist wordt toegepast? Dan kun je een klacht indienen. In de Wet zorg en dwang staat dat de klacht moet worden behandeld door een externe, onafhankelijke klachtencommissie. Liberein is aangesloten bij het Klachtencommissie Onvrijwillige zorg (KCOZ)

  • De externe klachtencommissie doet een bindende uitspraak over klachten en kan de klager een schadevergoeding toekennen.
  • De klacht kan vervolgens, zowel door de klager als door de zorg- aanbieder en degene op wiens beslissing de klacht betrekking heeft, worden voorgelegd aan de rechtbank.
  • Van uitspraken van de rechtbank over deze klachten kan in cassatie worden gegaan. Dat houdt in dat de Hoge Raad gevraagd wordt een oordeel te geven over de klacht.

Op welke klachten is deze klachtenregeling van toepassing?

De klachtenregeling van de Wzd is onder meer van toepassing op:

  • het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
  • besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties;
  • klachten over de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een cliënt;
  • klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris.
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die onvrijwillige zorg ontvangen. Zij en hun vertegenwoordigers hebben recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd speelt een belangrijke rol in het beschermen en versterken van de positie van cliënten. Deze vertrouwenspersoon staat u als cliënt of als zijn of haar vertegenwoordiger bij en geeft u advies in situaties rond:

  • onvrijwillige zorg aan de cliënt;
  • de opname en het verblijf van de cliënt in een accommodatie;
  • het doorlopen van een klachtenprocedure, als een cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger daarom vraagt.
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang (Wzd) bereiken

Cliënten en vertegenwoordigers kunnen gratis gebruikmaken van deze ondersteuning. Goed om te weten: de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is niet in dienst van de zorgaanbieder en werkt onafhankelijk

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang (regio Twente) is Jody Kurvink. Zij is te bereiken via 06 – 11 50 61 48 of via 088 - 430 4001.