a
Organisatie

Organisatie

Organen en commissies.

Wij zijn Liberein. De ouderenzorgorganisatie waarbij je het niet alleen hoeft te doen. Maar ook de ouderenzorgorganisatie die uitgaat van je eigen kracht. Waarom wij geloven dat het in je zit? Dat vertellen we graag.

Snel naar:

Organen en commissies.

Raad van Toezicht

Liberein is een stichting met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van de Raad van Bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken binnen Liberein. We stellen de Raad van Toezicht graag aan u voor.

Mevrouw Saskia Capello
Voorzitter Raad van Toezicht en lid van de remuneratiecommissie

De heer Anne van der Heyden
Vicevoorzitter Raad van Toezicht, voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie

De heer Dick Mol
Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie

Mevrouw Máasja Verbraak
Lid Raad van Toezicht en commissie kwaliteit & veiligheid

Mevrouw Annemarie Homans
Lid Raad van Toezicht en commissie kwaliteit & veiligheid

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het bestuurssecretariaat: secretariaatrvb@liberein.nl.

Raad van Bestuur

Liberein is een stichting met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eenhoofdig en wordt sinds 1 mei 2021 ingevuld door Heidi Pot-Witbreuk.

De taak van de Raad van Bestuur is om Liberein zo goed mogelijk te besturen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het waarmaken van de doelstellingen van Liberein, voor de strategie, de financiering, het beleid en de resultaatontwikkeling. Ook is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het naleven van alle belangrijke wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s waar Liberein en haar aanverwante stichtingen mee te maken krijgen.

Wij stellen onze bestuurder graag aan u voor.

Heidi Pot-Witbreuk, Voorzitter Raad van Bestuur.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers van Liberein is georganiseerd in een Ondernemingsraad. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Ze behartigt de belangen van de medewerkers en houdt het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen goed in de gaten. De raad draagt bij aan het goed functioneren van de organisatie. Zij is een spreekbuis voor de medewerkers en onderhoud nauw contact met zowel medewerkers als ook met het management van de locaties.

Liberein heeft één Ondernemingsraad waarin medewerkers vanuit alle geledingen en locaties van de organisatie zitting hebben.

Wilt u in contact komen met de Ondernemingsraad, neem dan contact op via ons algemene nummer: 053 – 482 66 88. U kunt ook een e-mail sturen naar: or@liberein.nl

Ethische Commissie

Zorg is onlosmakelijk verbonden met ethiek. Dagelijks ben je als zorgverlener samen met je collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers bezig met het leveren van goede zorg. Maar de meningen over wat goede zorg is, lopen weleens uiteen. Als de zorg ingewikkeld is, moeten er soms keuzes gemaakt worden. Er is dan niet een goed en een fout antwoord te vinden, maar je kiest voor het ‘minst kwade’. In zo’n ethisch dilemma helpt het om de kwestie van meerdere kanten te bekijken en de waarden voor de betrokken partijen te wegen.

In het dagelijks handelen kom je meerdere malen voor dilemma’s te staan zoals:

 • Mag de familie een cliënt vast voedsel geven, terwijl de cliënt bekend is met slikproblematiek?
 • Er zijn meerdere cliënten die tegelijk jouw hulp nodig hebben en je staat er alleen voor. Aan wie geef je de voorrang en waarom?

Kijken door een ethische bril helpt je nadenken hoe keuzes die voor jou vanzelfsprekend zijn toch niet altijd automatisch leiden tot goede zorg. Want verschillende mensen maken verschillende keuzes en afwegingen vanuit hun eigen kijk op de zaak. Ethische reflectie helpt je te zien welke waarden en normen in een situatie spelen. Het geeft je inzicht in lastige keuzes en hoe je daarmee omgaat. En kom je er niet uit? Dan staat de Ethische Commissie van Liberein klaar om je te helpen.

 • Een consultatieve taak: bij het zoeken naar oplossingen voor ethische problemen die zich bij de zorg voordoen.
 • Een beleidsadviserende taak: het gevraagd en ongevraagd leveren van een inhoudelijke bijdrage aan beleidsvorming ten aanzien van de zorg.
 • Een educatieve taak: het belichten, verhelderen en adviseren ten aanzien van ethische aspecten binnen Liberein, bijvoorbeeld door middel van lezingen en een bijdrage in de week van de reflectie.
 • Een toetsende taak (toetsen van richtlijnen en procedures die bij de zorg gewenst zijn en het toetsen van de ethische aspecten van bewonergebonden (experimenteel) onderzoek.). De toetsing vindt plaats op beleidsniveau.

In de commissie zitten meerdere collega’s van verschillende disciplines die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van Liberein over allerlei thema’s die spelen, zoals schaarste, digitalisering en de betrokkenheid van medewerkers bij de kwaliteit van zorg.Centrale Cliëntenraad en Familieraad

Onze cliënten worden vertegenwoordigd door de Centrale Cliëntenraad. Deze raad, die bestaat uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden en de familieraad, brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Ze behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de zorg en dienstverlening goed in de gaten. De raad is dan ook van grote waarde voor onze organisatie. Zij is een spreekbuis voor de cliënten en onderhoudt nauw contact met zowel cliënten, hun naasten als ook met het management van de locaties.

Liberein heeft een Centrale Cliëntenraad, een familieraad (locatie Bruggerbosch) en lokale cliëntenraden. Wilt u in contact komen met de cliëntenraden of familieraad, neem dan contact op via ons algemene nummer: 053-482 66 88. U kunt ook een e-mail sturen naar: cliëntenraadcentraal@liberein.nl of familieraad@liberein.nl.

Stichting Vrienden van Liberein

De Vrienden van zetten zich in om wensen van cliënten mogelijk te maken. Wensen die zorgen voor een glimlach en die vaak ook duurzaam zijn. “Als ik twee mensen vrolijk zie fietsen op de duo-fiets die we hebben geschonken, dan word ik daar heel blij van”, aldus een van de bestuursleden. De wensen worden mogelijk gemaakt door uw donaties.

Het bestuur van stichting Vrienden van Liberein bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: mevrouw M. Hoomans
 • Penningmeester: de heer J. van der Linde
 • Leden:
  • mevrouw R. de Boer
  • de heer J. Meinsma
  • de heer J. van Rooij
  • de heer A. Willems

Meer weten over de stichting Vrienden Van Liberein? Klik hier!

Stichting Steunfonds Liberein

Doelstelling

Het doel van de stichting is het verlenen van steun aan Liberein bij het bouwen en in stand houden van kerkelijke ruimten en gebedsruimten.

Samenstelling

Stichting Steunfonds Liberein kent een personele unie met Stichting Liberein. Het bestuur bestaat uit mevrouw Heidi Pot-Witbreuk.

Beleidsplan

Stichting Steunfonds Liberein vaart mee op het beleid van Stichting Liberein. Daar waar zich kansen voordoen die in lijn liggen met de doelstelling van Stichting Steunfonds worden deze aangegrepen. Zo is destijds bij de nieuwbouw van locatie Ariënshuis (Glanerbrug) een kapelruimte gerealiseerd die multifunctioneel te gebruiken is, zowel voor erediensten als ook voor andere activiteiten. Uniek is dat de kerkdiensten aldaar te volgen zijn voor familie en andere geïnteresseerden via de kerktelevisie. Jaarlijks financiert de stichting de huisvestingskosten van de kapel in locatie Ariënsstaete en helpt de stichting bij het organiseren van de kerkdiensten.

Verantwoording 2022

De stichting brengt haar financiële middelen bijeen door:

 • schenkingen;

 • donaties;

 • speciale acties;

 • etc.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Steunfonds Liberein is als gevolg van de fusie per 1 januari 2023 opgegaan in Stichting Liberein. Stichting Liberein heeft daardoor het vermogen van Stichting Steunfonds verkregen. Op grond van de ANBI wetgeving zal, per hiervoor genoemde datum, door Stichting Liberein de totale financiële verantwoording van Stichting Liberein, middels publicatie via www.jaarverantwoordingzorg.nl, plaatsvinden.

Financiële verantwoording 2022

Opbrengsten

 • Collectes: €6.166,-

Kosten

 • Afschrijvingskosten: €- 3.000,-
 • Rentekosten: €- 2.374,-
 • Energiekosten: €- 2.000,-
 • Schoonmaakkosten: €- 1.500,-
 • Overige algemene kosten: €- 491,-

Resultaat 2022: €-3.199

U kunt Stichting Steunfonds Liberein op de volgende manier bereiken:

Stichting Steunfonds Liberein
t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur
Boulevard 1945-505
7511 AD Enschede
053-4826688
Fiscaal nummer: 808840137